رد کردن لینک ها

لحظه تربیت

دیگر حوصله دورهم نشینی های زنانه را ندارد، به بهانه اینکه کمی حال و هوایش عوض شود و خستگی کارهای خانه و بچه داری را فراموش کند، چند وقتی است سر از این مهمانی ها در آورده، اما نه تنها حال و هوایش عوض نشده که بدتر هم شده. خودش راضی به رفتن نبود. اصرار خواهر و دوستش بود که پایش را به این مهمانی باز کرد، اما بعد از مدتی حرف و حدیث زن هایی که همه شان ادعاهای آن چنانی داشتند، کلافه اش کرد و ذهنش را مشغول. حرف هایی که مثل خوره به جانش افتاده و آرامش روز و شبش را گرفته؛ حرف هایی که بذر ناامیدی توی دلش می کارد و او را نسبت به عزیزترین هایش دلسرد می کند.بارها توی مهمانی از زبان زن های زیادی شنیده که می گفتند چرا بچه را خودش شیر می دهد؟ این جوری از ریخت و قیافه می افتد و هیکلش به هم می ریزد. گاهی هم می شنید که زن ها با شیطنت خاصی آرام کنار گوشش می گفتند که این جری ممکن است شوهرش را هم از دست بدهد.

چند لحظه زندگی- کتاب سوم- لحظه تربیت

 قطع: خشتی

تعداد صفحات:۱۲۰

نویسندگان: محمد اسلامی- منصور مقدمی- فاطمه بهروز فخر

سرپرست نویسندگان: سید محمدعلی جلالی

گرافیک داخلی: مریم سادات منصور

صفحه آرایی: محمد حسن نظری

نوبت چاپ: ۱۳۹۶

چاپخانه: چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه

به سفارش: خانواده هنری تبلیغی عقیق

به گفتگو بپیوندید